جمع آوری اطلاعات سازمان ها

"*" indicates required fields

برای مثال: واحد منابع انسانی، 20 کارمند، اکثر کارکنان مدرک کارشناسی به بالا دارند.
واحدی که پروژه استقرار سیستم آموزش را راهبری می کند
واحدی که پس از استقرار سیستم می بایست، از سیستم نگهداری کند. معمولا این وظیفه بر عهده واحد فناوری اطلاعات سازمان می باشد.
آیا محتوای مورد نیاز جهت آموزش ها تولید شده اند؟*
لطفاً اگر سازمان برنامه آموزشی مدونی برای کارکنان دارد چه در قالب دوره های آموزشی آنلاین و چه حضوری یا هر شکل دیگری در اینجا قید شود.